ДОНЕТИ НОВИ ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА

У „Службеном гласнику РС” број: 89/20 од 25. јуна 2020. године, објављено је седам правилника (из надлежности Министарства финансија) који су неопходни за примену Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број: 73/19, у даљем тексту: Закон) и то:

  1. Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
  2. Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица;
  3. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
  4. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
  5. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица;
  6. Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга и
  7. Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

Наиме, прелазним и завршним одредбама Закона прописано је да ће се подзаконска акта неопходна за спровођење Закона донети најкасније до 30. јуна 2020. године, а да ће иста бити у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

С тим у вези, у претходном периоду (пре свега током маја месеца 2020. године), Министарство финансија је у оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања (STAR-CFR Пројекат) организовало један вид јавне расправе (упркос пандемији COVID – 19), у оквиру које су првобитно израђени нацрти предметних правилника (у чијој је изради учествовао консултант ангажован у оквиру Пројекта).

Нацрти су достављени представницима релевантних државних органа (Народна банка Србије, Министарство привреде, АПР, Комисија за хартије од вредности и др.) и организација (укључујући представнике цивилног сектора), представницима привреде (Привредна комора Србије), као и представницима рачуноводствене (Савез рачуновођа и ревизора Србије) и ревизорске (Комора овлашћених ревизора) професије у Србији.

У циљу израде финалних предлога правилника, а након извршених консултација са поменутим најзначајнијим заинтересованим странама, Министарство финансија је настојало да прихвати највећи број достављених сугестија и коментара, ради побољшања текстова предметних правилника.

Приликом израде нових правилника (пре свега образаца финансијских извештаја) водило се рачуна да се не намећу додатне обавезе у погледу финансијског извештавања за микро и мала правна лица. Тако је нпр. сада знатно поједностављен образац Извештај о променама на капиталу у односу на постојећи образац, док је укупан број позиција који мала, средња и велика правна лица попуњавају у Билансу стања и Билансу успеха мањи за укупно 29 позиција у односу на правилник који је у примени од 2014. године.

Такође, ради усклађивања Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике, са захтевима релевантне ЕУ Директиве (2013/34/ЕУ), новине које су садржане у овом правилнику односе се и на нове захтеве у погледу састављања Напомена уз финансијске извештаје, садржине Напомена у зависности од категорије правних лица (привредних друштава) и сл.

У оквиру STAR-CFR Пројекта обезбеђене су бесплатне едукације/обуке за примену предметних правилника за све заинтересоване рачуновође, ревизоре и др, које ће бити одржане у другој половини 2020. године и првом кварталу 2021. године. Едукације/обуке ће бити одржане у Београду, Новом Саду и/или Палићу и Нишу и/или Врњачкој бањи.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*