О ПРОЈЕКТУ

ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Министарство финансија Републике Србије покренуло је Пројекат техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања. Светска банка, у својству администратора средстава донације обезбеђене од стране Владе Швајцарске Конфедерације у оквиру Програма за реформу рачуноводства и институционално јачање (РЕПАРИС), обезбедила је Републици Србији донацију за потребе финансирања овог Пројекта. Пројекат је покренут у циљу унапређења инвестиционог окружења у нашој земљи кроз подизање институционалног и техничког капацитета за квалитетно финансијско извештавање код надзорних органа, професионалних организација и универзитета, у складу са правним тековинама ЕУ и најбољом међународном праксом.

Подизање јавног разумевања и јачање свести стручне и опште јавности о значају и употреби финансијског извештавања и ревизије је један од фокуса Министарства финансија Републике Србије у 2019. години.

Зашто су важни финансијски извештаји?

Област финансијског извештавања веома је сложена а стандарди финансијског извештавања чине значајан и неопходан сегмент корпоративне регулативе, као свеобухватног сета прописа који обликују понашање привредних друштава. Финансијски извештаји које друштва састављају морају бити веродостојни и садржати информације које су релевантне за кориснике. Потреба да се установе и стриктно поштују стандарди финансијског извештавања проистиче из великог значаја финансијских информација о привредним друштвима за доношење економских одлука од стране инвеститора, кредитора и осталих интересената.

Законска регулатива и инсистирање на унапређењу квалитета финансијских извештаја

Имајући ово у виду, Влада РС и остале државне институције су већ предузеле почетне кораке у циљу регулације и стандардизације ове области. У оквиру активности које се спроводе на Пројекту биће извршен преглед и анализа постојећих Закона о рачуноводству и Закона о ревизији као и пратећих подзаконских аката, што ће резултирати проценом  разлика које постоје између постојеће регулативе у Републици Србији и правних тековина ЕУ и најбоље међународне праксе, као и предлозима за адекватне измене истих. Нова законска решења треба да омогуће перманентно унапређење система корпоративног финансијског извештавања у Србији, што би имало позитиван утицај на све привредне субјекте, државне органе и институције, као и на стране и домаће инвеститоре. Квалитетним радом у домену корпоративног финансијског извештавања можемо учинити пословање сваког привредног субјекта транспарентнијим и поставити га на здравим основама. Тиме се повећава и конкурентност целокупне привреде и доприноси јачању економског амбијента за улагање за шта је предуслов да постоји одговарајући регулаторни оквир који је у потпуности усклађен са захтевима ЕУ правних тековина (у делу Поглавља 6: Право привредних друштава) и најбоље међународне праксе.

На овој страници моћи ћете да пратите вести, стручне савете и дискусије као и догађаје који се организују са циљем указивања на важност и употребу корпоративног финансијског извештавања и ревизије.

Објављене преводе Међународних рачуновоствених стандарда и Међународних ревизорских стандарда можете погледати на сајту Министарства финансија Републике Србије.

Вести су доступне и на друштвеним мрежама. Пратите нас на званичним профилима и страницима Пројекта.

КОНСУЛТАНТИ НА ПРОЈЕКТУ:

МЕДИЈСКИ ПАРТНЕР: