ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ

Комора овлашћених ревизора донела је и на сајту објавила Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе.

На поменути Правилник сагласност је дало Министарство финансија уз претходно прибављено мишљење и Националне комисије за рачуноводство.

На сајту Коморе овлашћених ревизора објављен је Образац Захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга.

https://www.kor.rs/obrasci/obrazac-1-zahtev-izdavanje-dozvole-pruzanje-racunovodstvenih-usluga.pdf

https://www.kor.rs/obrasci/obrazac-2-izjava-uvid-u-cinjenice-podatke.pdf

У складу са Законом о рачуноводству  (“Службени гласник РС”, број 73/2019) у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга може бити уписано правно лице, односно предузетник који има дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од стране Коморe овлашћених ревизора.

Законом о рачуноводству прописано је да Регистар пружалаца рачуноводствених услуга води Агенција за привредне регистре и да исти почиње са радом 1. јануара 2021. године.

Важно је напоменути да су пружаоци рачуноводствених услуга дужни да своје пословање ускладе са одредбама Закона о рачуноводству (што значи и да се упишу у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга) најкасније у року од три године од дана ступања на снагу Закона о рачуноводству, тј. до 31. децембра 2022. године.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*