Међународни стандард финансијског извештавања 16 – новине у области лизинга

Недавно је званично објављен и превод Међународног стандарда финансијског извештавања (МСФИ) 16, који регулише питања лизинга (закупа), а који ће се у Републици Србији примењивати за извештајне периоде након 1. јануара 2021. године. То значи да је МСФИ 16 обавезан за примену код свих ентитета која примењују МСФИ за састављање финансијских извештаја на дан 31. децембра 2021. године, али је дозвољена и његова ранија примена. Званичан превод стандарда објављен је на интернет страници Министарства финансија.

Које новине доноси МСФИ 16?

Нови стандард уводи значајно другачији рачуноводствени третман лизинга код закупаца и зато је потребно добро упознавање са стандардом. Најзначајнија промена у односу на претходни Међународни рачуноводствени стандард (МРС) 17 је, да са становишта закупаца нема више поделе на финансијски и оперативни лизинг – од сада ће се сваки уговор о закупу, ако испуњава услове из стандарда, приказивати кроз биланс стања. То практично значи да, рецимо закуп пословног простора или продавнице, који је раније ишао као трошак закупа у билансу успеха, сада треба приказати у билансу стања пратећи правила која прописује стандард. Наравно, предмет закупа није ограничен само на објекте (пословни простор, магацине, продавнице, итд.) већ подразумева и разну опрему која може бити предмет закупа (аутомобили, камиони, машине, канцеларијска опрема и уређаји, и слично). Нови рачуноводствени приступ лизингу код закупаца неминовно доводи до повећања имовине и обавеза у билансу стања, што може да утиче на рачунање одређених показатеља пословања, попут коефицијента задужености. Закупци који имају доста уговора о закупу ће и највише осетити промену у својим билансима након преласка на овај нови рачуноводствени модел. Такође, у билансу успеха, закупци који примењују МСФИ 16 неће имати трошкове закупа као што је то било раније, већ трошак амортизације (по основу имовине) и трошак камате (по основу обавеза). Ово доводи до повећања ЕБИТДА као једног од основних показатеља пословања.

Стандард прописује правила како се рачуна имовина са правом коришћења, односно обавезе које ће се евидентирати у књигама закупаца. Међутим, биће потребно доста професионалног просуђивања рачуновођа а и чланова руководства приликом одређивања кључних компоненти за примену стандарда попут износа закупа, трајања и адекватне дисконтне стопе. На крају, не треба занемарити и чињеницу да ће већина закупаца морати наћи и одговарајућа технолошка решења како би се омогућила ефикасна примена стандарда.

Аутор текста: Здравко Гардовић, менаџер у сектору ревизије, BDO SrbijaОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*