Померањe рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања

Уредбом Владе Републике Србије о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 утврђено је померање рокова за подношење годишњих финансијских извештаја директних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, завршних рачуна буџета Републике Србије, буџета аутономних покрајина, буџета јединица локалне самоуправе и организација за обавезно социјално осигурање, као и консолидованог извештаја Републике Србије и консолидованих извештаја градова, за 2019. годину.

Према Уредби, нови рокови су следећи:

 • директни корисници средстава буџета Републике Србије припремају годишњи извештај и подносе га Управи за трезор, а директни корисници средстава буџета Републике Србије који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који подносе Управи за трезор; Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца контролишу, сравњују податке из годишњих извештаја о извршењу буџета правосудних органа који се исказују збирно у оквиру њихових раздела и састављају консолидоване годишње извештаје о извршењу буџета, које подносе Управи за трезор – рок је 15 радних дана након престанка ванредног стања;
 • организације за обавезно социјално осигурање доносе одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи за трезор; Републички фонд за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из годишњих извештаја о извршењу финансијског плана корисника средстава који се налазе у његовој надлежности, консолидује податке и саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу финансијског плана, који подноси Управи за трезор – 30. април продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • Министарство припрема нацрт закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и заједно са одлукама о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање доставља Влади – 20. јун продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • Влада доставља Народној скупштини предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање – 15. јул продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • Министарство саставља консолидовани извештај Републике Србије и доставља га Влади – 1. октобар продужено за за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • Влада доставља Народној скупштини консолидовани извештај Републике Србије, ради информисања – 1. новембар продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије, а директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије – рок је 15 радних дана након престанка ванредног стања;
 • 30. април– локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти – 30. април продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину – 1. јун продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти, изузев локалних органа управе надлежних за послове финансија градских општина у саставу града, односно града Београда, који своје одлуке о завршним рачунима буџета и извештаје о извршењу буџета достављају, односно подносе граду, односно граду Београду у писаној и електронској форми – 30. јун продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања;
 • локални орган управе надлежан за послове финансија града саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор – 1. јул продужено за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*