Позитиван Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2020. годину за Поглавље 6: Право привредних друштава (корпоративно рачуноводство и ревизија)

Годишњи извештај Европске комисије (ЕК) даје препоруке и оцењује напредак у реформама на путу ка ЕУ у претходних дванаест месеци. Извештај ЕК о напретку Србије за 2020. годину објављен је 6. октобра 2020. године.

Оно што је важно истаћи везано за објављени Извештај ЕК о напретку Србије јесте чињеница да Поглавље 6: Право привредних друштава, у овом извештају има најбоље описне оцене од свих 35 поглавља. Постигнути резултати и оцене су пре свега резултат посвећеног рада у претходном периоду Министарства финансија као и консултаната ангажованих у оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финасијског извештавања (СТАР-ЦФР Пројекат) на изради нових Закона о рачуноводству (‘’Службени гласник РС’’, број 73/19) и Закона о ревизији (‘’Службени гласник РС’’, број 73/19).

Поглавље 6 у овом Извештају је најбоље оцењено у смислу актуелне припремљености у погледу целокупног поглавља и доброг напретка који је остварен у претходном периоду (захваљујући новодонетим прописима у области рачуноводства и ревизије).

Од свих поглавља за Србију (укупно 35) само три (6, 7 и 26) имају у извештају ЕК за 2020. године следеће оцене:

1)  Општа оцена припремљености за чланство (веома напредан ниво припремљености, добар ниво припремљености, добар ниво припремљености/умерена припремљеност, умерена припремљеност/известан ниво припремљености, известан ниво припремљености и рана фаза припремљености):

PG 6 – добар ниво припремљености;

2) Оцена напретка током извештајног периода (врло добар напредак, добар напредак, известан напредак, ограничен напредак, без напретка, назадовање):

PG 6добар напредак;

Додатно указујемо да је једина препорука која је накнадно добијена од ЕК у смислу да је неопходно да Комисија за хартије од вредности (КХоВ) у наредној години донесе неопходна подзаконска акта за имплементацију Закона о ревизији практично већ испуњена. Наиме, КХоВ је донела неопходна акта, систем контроле квалитета рада ревизора и јавног надзора над обављањем ревизије већ функционише (започете су и прве контроле квалитета рада ревизора од стране КХоВ) и то све пре истека рока од годину дана (до 31/12/20), који је био предвиђен за усклађивање сагласно Закону о ревизији.

Више информација о садржини Извештаја можете пронаћи на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdfОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*