Предлози закона о рачуноводству и закона о ревизији стигли у Народну скупштину

Данас, 2. октобра, на дневном реду Народне скупштине нашли су се Предлог закона о рачуноводству и Предлог закона о ревизији. Ова два Предлога су усвојена на седници Владе 16. септембра 2019. године.

Измене ових закона плод су јавне расправе која се одржала од 12. августа до 2. септембра. Округли сто на коме су у оквиру јавне расправе презентовани  Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији окупио је на једном месту представнике државних органа и институција, представнике пословних удружења, представнике рачуноводствених и ревизорских удружења и њихових чланова, представнике академског сектора, цивилног сектора и остале заинтересоване субјекте. Сугестије, примедбе и предлози на Нацрте закона могли су бити достављени и електронским и писаним путем.

Што се тиче Предлога закона о рачуноводству, прихваћени су у целини или делимично коментари и сугестије које се односе на: јасније формулације у појединим дефиницијама у члану 2. Нацрта закона, прецизирање да се Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности сматра великим правним лицем и да Комисија за хартије од вредности прописује подзаконска акта којим се уређује Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру, као и садржина и форма образаца финансијских извештаја које саставља Централни регистар. Прихваћена је и примедба којом је прецизиран члан 9. став 3. Нацрта закона у смислу да се обавезно састављање и достављање фактура (рачуна) у електронском облику односи на правна лица и предузетнике обавезнике примене овог закона, а продужен је и рок за усаглашавање са овом одредбом Нацрта закона. Прихваћене су и примедбе које се односе на необавезност састављања Напомена уз финансијске извештаје за друга правна лица из члана 2. став 2. Нацрта закона која су разврстана у категорију микро правних лица као и она која се односи на успостављање Регистра пружаоца рачуноводствених услуга. Када је реч о нефинансијском извештавању, усвојене су корекције које се односе на додатно прецизирање обавеза састављања и начина састављања ових извештаја.У наставку погледајте шта су о конкретним изменама рекли др Зоран Петровић представник Консултаната на Пројекту техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања и председница Рачуноводствене коморе Србије, Снежана Митровић.

Када је реч о коментарима на Нацрт закона о ревизији, прихваћени су они којима се унапређује квалитет текста Нацрта закона, а које нису у супротности са регулативом ЕУ и најбољом праксом у овој области, као на пример: унапређење дефиниција, ширење обухвата забрана које се односе на пружање неревизорских услуга и друго. Прихваћена је примедба која се односи на дефинисање критеријума за утврђивање висине новчане казне за лиценциране овлашћене ревизоре. Такође, прихваћене су и примедбе које се односе на правно-техничку редакцију текста Нацрта закона. О изменама које доноси овај Нацрт, рекао нам је нешто више др Мирослав Перић, представник Консултаната на Пројекту техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања.

У наставку сазнајте нешто више о томе како је текла припрема Нацрта закона о рачуноводству и закона о ревизији.ОДГОВОРИ

Your email address will not be published.

*
*
*